توجه ! برای مشاهده اقدامات هتل سفیر در مقابله با ویروس کرونا اینجا کلیک فرمایید.

نمایش گواهی هتل ایمن از طرف معاونت بهداشت استان

فیلم اقدامات هتل سفیر برای مقابله با ویروس کرونا


Explore theme